Başvuru Aydınlatma Formu

BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ

Sayın Veli,

Süleyman Demirel Bulvarı İpkas Sanayi Sitesi no:12 Başakşehir / İstanbul adresinde mukim Topkapı Okulları sahibi Topkapı Sur Eğitim Turz. Otom. Mak. San. Tic. LDT (“Topkapı Okulları” veya “Kurum”) olarak; çocuğunuza ait ad, soyad, doğum tarihi, ve tarafınıza ait ad, soyad, e-posta ve cep telefonu numarası tipindeki kişisel veriler; (i) İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, (ii) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, (iii) Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, (iv) Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz, yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/1 fıkrasında belirtilen ilgilisinden açık rıza alınması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik yollarla toplanmaktadır. Vermiş olduğunuz açık rızayı dilediğiniz zaman geri alabilir, bu hususta birim yöneticilerinize danışabilirsiniz. Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, ilgili amaçların icra edilebilmesi adına Topkapı Okulları’nın öğrenci işleri ve kurumsal iletişim departmanı tarafından üçüncü kişilere aktarılmadan işlenecektir.

Dilediğiniz zaman Topkapı Okullarına başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde Süleyman Demirel Bulvarı İpkas Sanayi Sitesi no:12 Başakşehir / İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Kurum’un veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@topkapiokullari.com adresine iletebilirsiniz. Topkapı Okulları, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Kurum tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

whatsapp